Dla Rodziców

ROZKŁAD DNIA

ROZKŁAD DNIA

 

    600 - 830     Schodzenie się dzieci w poszczególnych grupach 

     6:00-8:00     Schodzenie się dzieci z GRUPY RÓŻ I MAKÓW

   8:10     Schodzenie się dzieci z GRUPY MARGARETEK

         8:30    Schodzenie się dzieci z GRUPY BRATKÓW

 

        8:00       I śniadanie GRUPA MAKI

        8: 15        I śniadanie GRUPA RÓŻE

8: 30        I śniadanie GRUPA MARGARETKI

       8:45                I śniadanie GRUPA BRATKÓW

 

900 - 1030       Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze organizowane                                                        

                        przez nauczyciela: spacery, zabawy rekreacyjne i sportowe dostosowane do możliwości dzieci

 

         1030         II śniadanie GRUPA BRATKÓW 

         1050         II śniadanie GRUPA RÓŻE

         11:05         II śniadanie GRUPA MAKI

  11:20        II śniadanie GRUPA MARGARETKI

        1115        Odpoczynek na powietrzu lub w sali dzieci

                                   Starsze grupy II zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

 

          1240      Obiad GRUPA BRATKI

          1300       Obiad GRUPA RÓŻE

          1320       Obiad GRUPA MAKI

13:40      Obiad GRUPA MARGARETKI

 

1400 - 1545     Rozchodzenie się dzieci – w tym czasie czytanie bajek, zabawy ruchowe, dydaktyczne, porządkowe

          1450       Koronka do Bożego Miłosierdzia - kaplica

PROGRAM EDUKACYJNY

Program edukacyjny

 

Przedszkole nasze jest Przedszkolem Publicznym - placówką wychowawczo - dydaktyczną której zadaniem jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka. Co roku około 90 dzieci w wieku od 3 do 6 lat uczy się tu kochać Boga i ludzi. Podejmujemy wysiłki na drodze wychowania moralno - społecznego. Ich celem jest przede wszystkim wychowanie religijne dziecka i skierowanie Jego uczuć do Boga, Ojczyzny i bliźniego do wszystkiego co szlachetne i piękne.

Praca wychowawczo - dydaktyczna odbywa się w oparciu o ramowy rozkład dnia - dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci. Przedszkole realizuje swe zadania w ścisłym współdziałaniu z organizacjami społecznymi oraz instytucjami kulturalno - oświatowymi.

 

"ZABAWA TO PRACA DZIECKA TO JEGO ZAWÓD I ŻYCIE" P. KIERGOMART

Proponujemy program, który przez zabawę umożliwia dzieciom:

 • rozwijanie pozytywnego obrazu własnej osoby,
 • obserwację otoczenia i uczenie się od niego,
 • współpracę z innymi,
 • rozwój samodzielności,
 • umacnianie więzi rodzinnych i społecznych.

 

W pracy dydaktyczno - wychowawczej uwzględniamy programy:

 • Program wychowania przedszkolnego wg koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego - 
  M. Opiela, M. Kaput, A. Kornobis, Z. Zymróz, S. Chudzik

 • Nauka czytania i pisania prof. B. Rocławskiego,

 • Edukacja matematyczna prof. E. Gruszczyk - Kolczyńskiej.

 

Daje to dzieciom rzetelne podstawy czytania i pisania tak, by mogły osiągnąć dojrzałość szkolną.

Nasza placówka podejmuje wysiłek na drodze wychowania moralno -

społecznego w myśl zasady:

 

"Miłuj bliźniego jak siebie samego".

 

 

Nauczyciele kierują uczucia dziecka do Boga, Ojczyzny, bliźniego i do wszystkiego co piękne i szlachetne. Założenia te zawarte są przede wszystkim w Statucie Przedszkola. Wszystkie grupy objęte są nauką religii.

 

 

Dzieciom zapewniamy:

  • zajęcia umuzykalniające i teatralne,

  • zajęcia plastyczne,

  • nauka języka angielskiego,

  • opiekę logopedyczną,

  • wizyty w teatrach, muzeach, galeriach,

  • wycieczki i pielgrzymki do sanktuariów razem z rodzicami,

  • zajęcia gimnastyczne na sali w Szkole Podstawowej.

KONCEPCJA PRACY

KONCEPCJA PRACY

Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Buku

 

1. MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Promuje harmonijny rozwój: ciała, ducha i rozumu. Dba o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Nasze hasło to: „Zabawa to praca dziecka, to jego zawód i życie”. P. Kiergomart


2. WIZJA PRZEDSZKOLA (uwzględnia wymagania określone w załączniku do Rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym z dnia 7 października 2009 r.)

→ ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY RZECZOWE I OSOBOWE PRZEDSZKOLA

Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Buku zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: specjalistę w zakresie terapii pedagogicznej, logopedę, specjalistę w zakresie śpiewu. W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe ds.: wychowania i edukacji, promocji i ewaluacji, pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania, nagradzania i wspomagania.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

→ ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU I ICH EFEKTY

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole i radzenia sobie w nowych sytuacjach. Przedszkole bada tęgotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

Nasze zasady są następujące:

Wychowujemy w odniesieniu do chrześcijańskiego systemu wartości.
Uczymy kochać Boga i ludzi.
Podejmujemy wysiłek na drodze wychowania moralnego i organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji przez dziecko.
Zaspokajamy potrzeby dziecka.
Organizujemy jego aktywność.
Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka. Integrujemy proces wychowania i edukacji.

Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość chrześcijańską, narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców.

→ KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU


Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 

1. Metody czynne:

- metoda samodzielnych doświadczeń,

- metoda kierowana własną działalnością dziecka,

- metoda zadań stawianych dziecku,

- metoda ćwiczeń utrwalających.

 

2. Metody oglądowe:

- osobisty przykład nauczyciela,

- obserwacja i pokaz,

- udostepnianie sztuki/ dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literacki, koncerty muzyczne.

 

3. Metody słowne:

- rozmowy,

- opowiadania.

- zagadki,

- objaśnienia i instrukcje,

- sposoby społecznego porozumiewania się,

- metody żywego słowa.

 

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:

 

  •   -  metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,

  •   -  wychowanie przedszkolne wg koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego

   DPN-5002-19/08

  •   -  program nauczania czytania i pisania wg B. Rocławskiego

  •   -  system edukacji przez ruch K. Wlaźnik,

  •   -  metodę projektu,

  •   -  twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, ,

  •   -  metody aktywizujące,

  •   -  aktywne słuchanie muzyki

  •   -  techniki twórczego myślenia.

→ WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są m.in. uroczystości: spotkania opłatkowe, Jasełka, bale karnawałowe, dzień babci i dziadka, piknik przedszkolny połączony z dniem mamy i taty, pożegnanie przedszkolaków, zajęcia warsztatowe. Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a domem. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości.

 

→ PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

Lp.

 

Tytuł programu

 

Autor

 

Wydawnictwo

 

Nr dopuszczenia dyrektora

1.

„Nauka czytania i Pisania

B. Rocławski

Glotispol

3/2011

2.

Program wychowania przedszkolnego wg koncepcji pedagogicznej

bł. Edmunda Bojanowskiego

M. Opiela, M. Kaput,
A. Kornobis, Z. Zymróz, S. Chudzik

 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek

 

3/2011

 

3.

 

„Dziecięca Matematyka”

„Program wychowania i kształcenia sześciolatków w przedszkolach, w klasach zerowych i w placówkach integracyjnych”

E. Gruszczk- Kolczyńskiej, E. Zielińskiej, G. Grabowska

WSiP

3/2011

4.

„Bóg kocha dzieci”

E. Osewska, Ks. J. Stala

Jedność

3/2011

 

„W świecie mojego Boga”

S. M. Najowicz M. Żołowicz

 

Jedność

 

3/2011

 

5.

„Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci”

M. Kwaśniewska, W. Żaba –Żabińska Cz. Cyrański

MAC

3/2011

 

→TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę. Placówka ma swojego Patrona, oraz kalendarz imprez i wydarzeń:

-  Festyn Parafialny,

-  Dzień Patrona,

-  Dzień Edukacji Narodowej,

-  Wspólne imieniny,

-  Cudowny Medalik,

-  Spotkanie z św. Mikołajem,

-  Jasełka,

-  Spotkanie opłatkowe,

-  Bal karnawałowy,

-  Biesiada z Babcią i Dziadkiem,

-  Misterium Wielkanocne i święconka,

-  Szukanie zajączka,

-  Olimpiada Sportowa,

-  Dzień Mamy i Taty,

-  Dzień Dziecka,

-  Pożegnanie dzieci i zakończenie roku przedszkolnego.

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę przez stronę internetową, udział w uroczystościach państwowych i kościelnych z sztandarem przedszkolnym, na którym widnieje św. Wincenty a Paulo - patron przedszkola, udział w występach dla społeczności lokalnej, a także gazetkę informacyjną oraz koszulki z logo.

→ SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Przedszkola:

- rozróżnia i kieruję się wartościami chrześcijańskimi,
- jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych, - ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
- potrafi współdziałać w zespole,
- jest zainteresowany nauką i literaturą,
- jest samodzielny,
- jest aktywny w podejmowaniu działań, - lubi działania twórcze,
- jest wrażliwy estetycznie,
- akceptuje zdrowy styl życia,
- ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
- cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, - czuje się Polakiem i Europejczykiem.

 

KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY) NA LATA 2011/2012–2012/2013:

  1. Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.

  2. Wdrożenie w przedszkolu koncepcji rozwoju zrównoważonego.

  3. Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa

   pedagogicznego w przedszkolu.

  4. Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.

PRAWA DZIECKA

NPP 2018

Załączniki do rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 23 grudnia 2008 r.

(Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)

 

Załącznik nr 1

 

 

 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

 

Celem wychowania przedszkolnego jest:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.

 

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:

 

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

    Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;

2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;

3) w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;

4) wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych;

5) umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje.

 

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.

    Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby;

2) właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;

3) samodzielnie korzysta z toalety;

4) samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;

5) utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.

 

 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

    Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;

2) mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;

3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;

4) w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.

 

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

    Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);

2) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;

3) stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.

 

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

    Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;

2) dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;

3) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;

4) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.

 

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

    Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;

2) orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu;

3) zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;

4) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);

5) próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.

 

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

    Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie;

2) odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).

 

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

    Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;

2) dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;

3) tworzy muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przedmiotów), a także improwizuje ją ruchem;

4) w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.

 

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

    Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;

2) umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;

3) wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz).

 

10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

    Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa ("potrafię to zrobić") i odczuwa radość z wykonanej pracy;

2) używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania;

3) interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć, jak one działają, i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich.

 

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

    Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę;

2) wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości.

 

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

    Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;

2) wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);

3) potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.

 

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

    Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;

2) wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;

3) ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi;

4) rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;

5) wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;

6) zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.

 

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

    Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;

2) potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;

3) dysponuje sprawnością rak oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;

4) interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;

5) słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami;

6) układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;

7) rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.

 

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

    Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym się zajmują;

2) zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;

3) wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;

4) nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej;

5) wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

 

Zalecane warunki i sposób realizacji.

 

W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

4) pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

 

Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

1) rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;

2) nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;

3) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W wielu obszarach wychowania przedszkolnego występują treści edukacji zdrowotnej. Ze względu na dobro dzieci, należy zadbać o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, współpracując w tym zakresie z rodzicami.

 

W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:

1) systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;

2) informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;

3) zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

 

W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej.

SCENARIUSZE

REKRUTACJA - DOKUMENTY DO POBRANIA W PRZEDSZKOLU