Ogłoszenia

OGŁOSZENIA

 
 
 
 • 02.10.22r. – MSZA  ŚW. W SANKTUARIUM z okazji św. Wincentego – Patrona Przedszkola, godz. 10:30 
 •  3.10.2022 –  przedstawienie pt. „Dar serca” w wykonaniu dzieci z szkolnego koła „Caritas”, godz. 15:00
 • 4.10.22r. – Klub Małego Muzyka „Spisz – kraina wielu kultur”, godz. 12:00 /strój odświętny/
 • 06.10.22r. – wycieczka do Teatru Animacji w Poznaniu na przedstawienie pt. „Baśń o 3 konikach”,  wyjazd godz. 8:00 (MARGARETKI, MAKI  I RÓŻE)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018r. nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przekazujemy informacje dotyczące sposobu przetwarzania Państwa danych przez  Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo  w Buku.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)podaję do wiadomości, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest dyrektor Przedszkola Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo,  Plac Reszki 26, 64-320 Buk.  
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały podane, czyli prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej wobec dziecka, którego dane dotyczą.
 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.
 4. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Ponadto, osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dodatkowo, osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (adres: GIODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uznają, że podane dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji do Przedszkola Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo  w Buku i prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej wobec dziecka, którego dane dotyczą, na podstawie przepisów Ustawy – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
 8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

            Buk, dnia 25 maja 2018r.